Rehearsing Crocodiles

Sarah Gordy, Kevin Wathen, Melanie Hill and James Atherton rehearsing

Sarah Gordy, Kevin Wathen, Melanie Hill and James Atherton rehearsing Crocodiles at the Manchester Royal Exchange